OGŁOSZENIE

 

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. opracowująca dokumentację projektową i działając z upoważnienia: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok zaprasza na konsultacje społecznie dotyczące przedsięwzięcia pt.

 „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku przejście przez m. Płaska wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.”

W ramach przygotowania inwestycji, w dniu 20 października 2022 r., odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Projektanta inwestycji:

– o godz. 10:00  w Centrum Informacji Turystycznej, Płaska 57A.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz o zakresie planowanej inwestycji została zamieszczona na stronie internetowej: www.komi.net.pl/konsultacje/
i tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Płaska.

Uwagi i wnioski pisemne prosimy przekazywać w terminie do dnia: 03.11.2022r. na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok, fax: 85 67 67 153,
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

lub

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 24 lok. 197
15-274 Białystok
email: biurokomi@gmail.com
tel./fax: 85 74 20 117

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione w dokumentacji.